Onze gegevens

Belu Raamdecoratie is een handelsnaam van Bastaard.

Bastaard
Blokvang 5
2751EV Moerkapelle
The Netherlands

Tel: +31(0)85 – 060 87 38
Kvk-nummer: 71041788
E-mail: info@beluraamdecoratie.nl

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie geven over u en waarmee u rechtstreeks of indirect identificeerbaar bent.

Wij verwerken persoonsgegevens

We verwerken persoonsgegevens van gebruikers van onze website software, klanten en overige geïnteresseerden (zoals aanmelders voor de nieuwsbrief). We verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • E-mailadressen
 • Telefoonnummers
 • IP-adressen
 • Project- en orderbestanden

Doelen verwerking persoonsgegevens

We verwerken persoonsgegevens ten behoeve van het aanbieden, functioneren en optimaliseren van de website. Grondslag van deze verwerking is ‘Noodzakelijk voor uitvoering van een overeenkomst’, omdat het verwerken van de persoonsgegevens nodig is voor het maken van afspraken en het leveren van de bestelde producten.

Daarnaast verwerken we persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing, zoals het versturen van nieuwsbrieven met betrekking tot het aanbod vanBeluraamdecoratie.nl aan gebruikers, klanten en overige geïnteresseerden. Grondslag van deze verwerking is ‘Toestemming’, omdat hiervoor toestemming wordt verleend wanneer bijvoorbeeld wordt ingeschreven voor de nieuwsbrief. Uiteraard kan deze toestemming ook altijd weer worden ingetrokken.

U bent uiteraard nooit verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken, maar zonder de gevraagde gegevens, kunnen wij onze producten en service niet aanbieden.

Beveiliging

We gaan uiteraard zorgvuldig om met uw (persoons)gegevens en hebben diverse organisatorische en technische maatregelen getroffen om uw (persoons)gegevens veilig te verwerken.

Uw (persoons)gegevens zijn te benaderen via uw account en beschermd door uw gebruikersnaam en wachtwoord. Wij adviseren u zodoende om een ‘sterk wachtwoord’ te gebruiken en hier zorgvuldig mee om te gaan.

De categorieën van ontvangers van de persoonsgegevens

Wij delen (een deel van) de (persoons)gegevens die we verwerken met derde partijen die in het verlengde van onze dienstverlening / in opdracht van ons diensten uitvoeren. Onderstaand een overzicht van categorieën waarmee de gegevens worden gedeeld:

 • Producenten
 • Online betaaldienstverleners
 • Pakketbezorgingsdiensten
 • De beheerder en ontwikkelaar van onze software van onze website (gegevens worden niet zozeer verstrekt, maar zijn wel voor hen inzichtelijk).
 • De leverancier en beheerder van de servers waarop onze software wordt gehost (gegevens worden niet zozeer verstrekt, maar zijn wel voor hen inzichtelijk).
 • Direct marketing-software leverancier (gegevens worden niet zozeer verstrekt, maar zijn wel voor hen inzichtelijk).
 • Review software (gegevens worden niet zozeer verstrekt, maar zijn wel voor hen inzichtelijk).
 • Externe partijen die door ons worden ingezet voor technische werkzaamheden of managementdiensten.
 • Financieel dienstverleners, zoals een administratie- en accountantskantoor.
 • Marketing- / Mediabureaus, voor (analyse van) marketingactiviteiten t.b.v. ons eigen merk / assortiment (gegevens worden niet zozeer verstrekt, maar zijn wel voor hen inzichtelijk).
 • Zoekmachines en (online) marketingplatformen, zoals Google.
 • De beheerder en ontwikkelaar van onze helpdesk-software (gegevens worden niet zozeer verstrekt, maar zijn wel voor hen inzichtelijk).

Wij delen alleen persoonsgegevens met partijen waarmee een (verwerkers)overeenkomst is afgesloten. Met deze partijen maken wij de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derde partijen verstrekken, tenzij er sprake is van een fusie, overname, soortgelijke gebeurtenis of wanneer dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.

Delen gegevens met een land of internationale organisatie buiten de EU

Een deel van de persoonsgegevens die we verwerken, wordt mogelijk gedeeld met een land of organisatie (een (sub)verwerker) buiten de EU (zoals Google). Hierbij wordt de veiligheid van de gegevens gewaarborgd doordat deze organisaties voldoen aan het ‘EU-U.S. Privacy Shield Framework’ (meer info op: https://www.privacyshield.gov/welcome) of doordat aanvullende afspraken zijn gemaakt waarbij is vastgelegd met de betreffende leverancier dat dergelijke verwerking wordt gereguleerd door-/in overeenstemming is met de geldende wetgeving (waaronder de AVG).

De bewaartermijn van gegevens

Onderstaand een overzicht van de vastgestelde bewaartermijnen per onderdeel van ons systeem/onze dienstverlening:

Persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens (waaronder NAW-gegevens, e-mailadres en telefoonnummer) worden bewaard en gebruikt zolang u geen verzoek tot verwijdering van de gegevens doet.

Na afloop van de aangeven bewaartermijn worden de bestanden verwijderd of geanonimiseerd opgeslagen.

Nieuwsbrief aanmeldingen

Bij aanmelding voor een nieuwsbrief worden het e-mailadres, IP-adres en datum van bevestiging gelogd. Daarnaast worden statistieken, zoals open- en klikratio’s bijgehouden. De verwerkte gegevens worden door ons bewaard en gebruikt zolang de toestemming niet wordt ingetrokken. Wanneer een persoon zich afmeldt, blijft (een deel van) de data bewaard om te voorkomen dat ze op een later moment weer op actief worden gezet in de mailinglijst.

Helpdesk software

Via de klantenservice-pagina op onze websites kunt u ons berichten sturen. Tevens kunt u vragen per e-mail en via onze Social Media-pagina’s (zoals Facebook / Twitter) insturen. Deze berichten worden via onze helpdesk-software ontvangen en door ons beantwoord.

Bij het stellen van een vraag kunnen – naast het bericht / de vraag – een aantal (persoons)gegevens worden ingegeven (zoals naam, e-mailadres en telefoonnummer). Deze gegevens worden opgeslagen in de gebruikte helpdesk-software en bewaard zolang u geen verzoek tot verwijdering van de gegevens doet. Zo kunt u altijd eerdere correspondentie met onze klantenservice terugvinden.

Uw rechten (inzage, rectificatie of verwijdering)

Zoals vastgelegd in de Wet bescherming persoonsgegevens / Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft u recht op inzage van uw persoonsgegevens. Ook mag u ons vragen de gegevens aan te vullen, verbeteren of verwijderen. Uiteraard kunt u zelf inloggen om uw gegevens in te zien, aan te passen of verwijderen, maar dergelijke verzoeken kunt u ook richten aan onze klantenservice.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken (bijvoorbeeld door u af te melden voor een nieuwsbrief).

Geen geautomatiseerde besluitvorming

Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming (inclusief profilering) op basis van uw persoonsgegevens.

Klachten

Heeft u een klacht met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens door onze organisatie? Dan lossen we dat natuurlijk graag op. We vragen u in dat geval contact op te nemen met onze klantenservice. U heeft overigens altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Wijziging & vragen

Bastaard behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. Op deze pagina is altijd de actuele versie van de privacyverklaring te vinden.

Heeft u vragen over onze privacyverklaring, neem dan contact op met onze klantenservice.